PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Plan ochrony

Plan ochrony
Kalendarium prac nad projektem planu ochrony na lata 2011-2030
16.03.2009.

3 listopada 2008 r – podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego”. Umowa dotacji nr 287/2008/Wn-50/OP-IN/D.

5 listopada 2008 r – w Krakowie odbyło się spotkanie prezydium Rady Naukowej poświęcone sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”

24 listopada 2008 r - w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”

4 grudnia 2008 r – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”. Termin składania ofert określono na 15 stycznia 2009 r

27 stycznia 2009 r – rozstrzygnięcie przetargu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą z najniższą ceną złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRAMEKO” sp. z.o.o.; ul. Mazowiecka 108; 30-023 Kraków. W postępowaniu brało udział trzy firmy.

16 lutego 2009 r – podpisano umowę na „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030” z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KRAMEKO” sp. z.o.o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, który ogłoszono w dniu 4 grudnia 2008 r.

17 lutego 2009 r - zawiadomienie Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego o rozpoczęciu prac nad projektem planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ogłoszenie zamieszczono na stronie Internetowej Parku, umieszczono na tablicy ogłoszeń Parku i rozesłano pocztą do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2 starostw powiatowych, 3 urzędów gmin, 3 bieszczadzkich nadleśnictw, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych oraz do 15 organizacji ekologicznych zajmujących się ochroną przyrody. Zawiadomienie zamieszczono też w lokalnej prasie (Gazeta Bieszczadzka nr 6/438 z dnia 20.03.2009)

2 marca 2009 r - w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego poświęcone przygotowaniu projektu wieloletniego planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030.

13 marca 2009 r – w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące podstawowych założeń przyjętych do stworzenia projektu planu ochrony. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRAMEKO”. Omówiono szczegółowe zagadnienia związane z przygotowaniem operatów: geodezyjnego, technicznego przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów, zasobów przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów leśnych, lądowych ekosystemów nieleśnych, ekosystemów torfowiskowych i bagiennych, ekosystemów wodnych, gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk.

27 marca 2009 r – przedstawiciel Bieszczadzkiego Parku Narodowego uczestniczył w warsztatach organizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody PAN dotyczących strategii zarządzania obszarem Natura 2000 Bieszczady. Spotkanie odbyło się w Bukowcu nad Soliną.

30 marca 2009 – w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące podstawowych założeń przyjętych do stworzenia projektu planu ochrony w zakresie operatu faunistycznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRAMEKO” oraz specjaliści z Rady Naukowej BdPN.

8 kwietnia 2009 – w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące podstawowych założeń przyjętych do stworzenia projektu planu ochrony w zakresie operatu ochrony zbiorowisk roślinnych, flory i grzybów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRAMEKO” oraz specjaliści z Rady Naukowej BdPN.

17 kwietnia 2009 – w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące podstawowych założeń przyjętych do stworzenia projektu planu ochrony w zakresie operatu geodezyjnego oraz technicznego operatu klasyfikacji gruntów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Przedsiębiorstwa Geodezyjnego GEOPROF S.C. (podwykonawca Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRAMEKO” w zakresie geodezji i klasyfikacji gruntów).

4 maja 2009 – w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące podstawowych założeń przyjętych do stworzenia projektu planu ochrony w zakresie operatów: ochrony przyrody nieożywionej, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych, charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRAMEKO” oraz specjaliści z Rady Naukowej BdPN.

21 maja 2009 – w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące podstawowych założeń przyjętych do stworzenia projektu planu ochrony w zakresie: działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku narodowego udostępniania obszaru parku narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, nie wpływających negatywnie na jego przyrodę. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRAMEKO”.

28 maja 2009 – w Ustrzykach Dolnych odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:

Operat geodezyjny w zakresie stanu prawnego własności gruntów i wód wraz z uzupełnieniem zapisów w Księgach Wieczystych dla gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. I etapu - zaawansowanie 50%

Operat techniczny przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów wraz z niezbędnymi wykazami zmian gruntowych dla naniesienia zmian w ewidencji gruntów. I etapu - zaawansowanie 50%

Od kwietnia trwają prace inwentaryzacyjne na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN. W terenie pracują specjaliści zbierający dane na temat: grzybów, śluzowców, roślin naczyniowych, mchów, kręgowców, klasyfikacji gruntów. Lista prac badawczych prowadzonych na terenie Parku w tym także inwentaryzacji prowadzonych w ramach prac nad planem ochrony znajduje się na stronie Internetowej Parku http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=155

27 lipca 2009 – w Lutowiskach na posiedzeniu gminy Lutowiska przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego przekazali informację na temat harmonogramu i stopnia zaawansowania prac nad projektem planu ochrony.

24 sierpnia 2009 – w Krakowie spotkanie z przedstawicieli Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wykonawcą w celu przeanalizowania stopnia zaawansowania prac nad projektem planu ochrony.

29 października 2009 – w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone sprawie wyboru recenzentów poszczególnych operatów projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030.

18 listopada 2009 - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony ekosystemów leśnych etap I - zaawansowanie 50% (bez wykonania ortofotomapy);
Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych etap I - zaawansowanie 50%;
Operat ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych etap I - zaawansowanie 50;
Operat ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk etap I - zaawansowanie 50%;
Operat istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych etap I - zaawansowanie 50%;
Mapy tematyczne w formie cyfrowej (uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych oraz utworzenie map): 3. roślinności; 4. siedlisk przyrodniczych; 5. siedlisk i stanowisk gatunków roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących; 6. drzewostanów według głównych gatunków drzew; 7. typów siedliskowych lasu; 8. typów ekosystemów, 15. zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania; 16. obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; 17. projektowanych sposobów i zabiegów ochrony czynnej. etap I - zaawansowanie 50%;

24 listopada 2009 - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk etap I - zaawansowanie 50%;
Operat ochrony ekosystemów wodnych etap I - zaawansowanie 50%;
Mapy tematyczne w formie cyfrowej (uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych oraz utworzenie map): 11. korytarzy ekologicznych celów, etap I - zaawansowanie 50%.

25 listopada 2009 - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat geodezyjnego etap II - zaawansowanie 100% bez uzgodnienia i zatwierdzenia przez właściwą instytucję;
Operat technicznego przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów etap II - zaawansowanie 100% bez uzgodnienia i zatwierdzenia przez właściwą instytucję;
Operat uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego etap I - zaawansowanie 50%;
Operat charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego etap I - zaawansowanie 50%;
Mapy tematyczne w formie cyfrowej (uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych oraz utworzenie map): 13. infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej, 14. użytkowania gruntów oraz gruntów według form własności, 18. obszarów i miejsc udostępnianych dla różnych celów, etap I - zaawansowanie 50%;

26 listopada 2009 - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb etap I - zaawansowanie 50%;
Operat ochrony walorów krajobrazowych etap I - zaawansowanie 50%;
Operat ochrony wartości kulturowych etap I - zaawansowanie 50%;
Map tematycznych w formie cyfrowej (uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych oraz utworzenie map): 1. typów gleb; 2. sieci hydrograficznej i granic zlewni; 9. walorów krajobrazowych; 10. walorów przyrody nieożywionej; 12. wartości kulturowych, etap I - zaawansowanie 50%.

3 grudnia 2009 – w Ustrzykach Dolnych odbyło się Seminarium dla samorządów pt.: "Udostępnianie BdPN do zwiedzania i edukacji ekologicznej", na którym mgr inż. Marcin Czerny („Krameko” – wykonawca Planu Ochrony BdPN) oraz dr inż. arch. Urszula Forczek- Brataniec (Politechnika Krakowska) przedstawili prezentację: „Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Operat Parku do zwiedzania i edukacji ekologicznej – wyniki inwentaryzacji infrastruktury turystycznej, diagnoza problemów i propozycja ich rozwiązań”.

Czerwiec 2010 – W związku z opóźnieniem prac terenowych wynikających z wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących w drugim kwartale 2010 r na prośbę wykonawcy przedłużono termin realizacji projektu planu ochrony do 2011 roku. Zakończenie prac terenowych przewidziano na IV kwartał 2010 roku.

26 października 2010 - - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk w części dotyczącej kręgowców
Operat ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk etap II - zaawansowanie 100%

10 listopada 2010 - - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony wartości kulturowych etap II - zaawansowanie 100%

22 listopada 2010 - - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych etap II - zaawansowanie 100%
Operat ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych w części dotyczącej zbiorowisk roślinnych

23 listopada 2010 – w Ustrzykach Dolnych odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat geodezyjny etap III - zaawansowanie 100% z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez właściwą instytucję
Operat technicznego przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów etap III - zaawansowanie 100% z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez właściwą instytucję

26 listopada 2011 - w Krakowie odbyło się posiedzenie komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony ekosystemów leśnych w części dotyczącej ortofotomapy i opisów taksacyjnych wydzieleń leśnych

3 marca 2011 - - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb - zaawansowanie 100%;
Operat ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk- zaawansowanie 100%;
Operat udostępniania obszaru parku narodowego - zaawansowanie 100%;

7 marca 2011 - - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat działań edukacyjnych, które mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku - zaawansowanie 100%;
Operat ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych - zaawansowanie 100%;
Operat ochrony ekosystemów wodnych - zaawansowanie 100%;
Operat ochrony walorów krajobrazowych - zaawansowanie 100%;

16 marca 2011 - Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na stronie firmy KRAMEKO sp. z o.o. wykonawcy projektu planu ochrony BdPN zamieszczono materiały dokumentacyjne do projektu planu ochrony BdPN. Adres strony z materiałami: http://www.krameko.com.pl/bdpn/bdpn.html
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski i informacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej skucharzyk@bdpn.pl lub pisemnie na adres Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-714.

6 maja 2011 - - w Krakowie odbyły się posiedzenia komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Operat ochrony ekosystemów leśnych - zaawansowanie 100%;
Operat uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego- zaawansowanie 100%;
Operat charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego - zaawansowanie 100%;
Opracowanie operatu ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw - zaawansowanie 100%;

10 maja 2011 - w Krakowie odbyło się posiedzenie komisji odbioru operatów do projektu Planu ochrony BdPN. Odebrano następujące operaty:
Opracowanie operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk - zaawansowanie 100%;
W tym dniu odbyło się także spotkanie robocze poświęcone operatom syntetycznym

26 maja 2011 - w Krakowie odbyło się robocze spotkanie poświęcone operatom syntetycznym do projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Spotkanie dotyczyło podziału redakcyjnego Planu Ochrony BdPN, metodyki sporządzania operatów syntetycznych, ustaleniu listy głównych przedmiotów ochrony w BdPN, hierarchii ich ważności oraz strategicznych celów ochrony oraz zagrożeń. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady naukowej BdPN, pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz firmy Krameko.

1 czerwca 2011 - - w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego poświęcone zaopiniowaniu materiałów do projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Po zapoznaniu się ze stanem realizacji operatów szczegółowych i opinii recenzentów Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego pozytywnie zaopiniowała następujące opracowania:
Operat geodezyjny
Operat techniczny przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów
Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb
Operat ochrony ekosystemów leśnych
Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych
Operat ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych
Operat ochrony ekosystemów wodnych
Operat ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk
Operat ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk
Operat ochrony walorów krajobrazowych
Operat ochrony wartości kulturowych
Operat uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego
Operat charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego
Operat udostępniania obszaru parku narodowego
Operat działań edukacyjnych, które mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku
Operat ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw.

Rada Parku zapoznała się także z operatami syntetycznych oraz uwagami recenzentów i uznała że treść tych operatów wymaga istotnych poprawek pod względem redakcyjnym.

Istotnych zmian redakcyjnych wymagają następujące operaty:
Operat istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Operat koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych
Operat strategicznych celów ochrony
Operat potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej
Operat priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania
Operat miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony
Operat miejsc, w których może być prowadzona działalność gospodarcza
Operat zasad monitoringu skuteczności ochrony
Operat zadań ochronnych
Operat oceny przewidywanych skutków planów, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji
Mapy tematyczne w formie cyfrowej w tym: 1. typów gleb; 2. sieci hydrograficznej i granic zlewni; 3. roślinności; 4. siedlisk przyrodniczych; 5. siedlisk i stanowisk gatunków roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących; 6. drzewostanów według głównych gatunków drzew; 7. typów siedliskowych lasu; 8. typów ekosystemów; 9. walorów krajobrazowych; 10. walorów przyrody nieożywionej; 11. korytarzy ekologicznych; 12. wartości kulturowych; 13. infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej; 14. użytkowania gruntów oraz gruntów według form własności; 15. zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania; 16. obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; 17. projektowanych sposobów i zabiegów ochrony czynnej; 18. obszarów i miejsc udostępnianych dla różnych celów

Ze względu na czas konieczny do przeredagowania operatów syntetycznych, wprowadzenia uwag recenzentów oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych Rada Naukowa BdPN zobowiązała dyrektora BdPN do podjęcia działań zmierzających do przesunięcia terminu przygotowania projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego do końca 3 kwartału 2011 roku. Przedłużony termin realizacji przyczyni się istotnie do poprawy jakości wykonywanej usługi.

Uchwałę podjęto jednomyślnie przy obecnych 13 członkach Rady Naukowej BdPN.

13 czerwca 2011 - Bieszczadzki Park Narodowy odbyło się spotkanie robocze poświęcone prezentacji materiałów i sporządzaniu projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Ośrodku Informacyjno Edukacyjnym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób w tym przedstawiciele: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa Stuposiany, Nadleśnictwa Lutowiska, Nadleśnictwa Cisna, Urzędu Gminy w Lutowiskach, Urzędu Gminy w Czarnej, Biura Urządzania Lasu odział w Przemyślu, Agencji Nieruchomości Rolnych, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, właścicieli gruntów położonych na terenie BdPN. Na spotkaniu wykonawca projektu firma Krameko przedstawiła dotychczas zebrane materiały. Nad zaprezentowanymi materiałami odbyła się dyskusja.

30 czerwca 2011 – przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego uczestniczyli w posiedzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Urzędzie Gminy w Cisnej. Zaprezentowano tam stan prac nad projektem planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dyrektor Parku odpowiedział na liczne pytania odnośnie zebranych dotychczas materiałów.

Czerwiec-lipiec 2011: Konsultacje dotyczące materiałów do projektu planu ochrony. Swoje uwagi zgłosiły następujące instytucje:
Klub Przyrodników
Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Lutowiska
Nadleśnictwo Stuposiany
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Polska Grupa Energetyczna A.A. Oddział Rzeszów
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza

Uwagi te zostały przeanalizowane i znaczna ich część została wprowadzona do ostatecznej wersji materiałów do Planu ochrony BdPN.

14 października 2011 - Posiedzenie dotyczące zaopiniowania projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego pod warunkiem uwzględnienia poprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia i ewentualnie dodatkowych uwag zgłoszonych na piśmie przez członków Rady.

17 listopada 2011 - w Krakowie odbyło się posiedzenia komisja odbioru części syntetycznej planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odebrano następujące opracowania:
Operat istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Operat koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych
Operat strategicznych celów ochrony
Operat potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej
Operat priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania
Operat miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony
Operat miejsc, w których może być prowadzona działalność gospodarcza
Operat zasad monitoringu skuteczności ochrony
Operat zadań ochronnych
Operat oceny przewidywanych skutków planów, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji
Mapy tematyczne w formie cyfrowej (uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych oraz utworzenie map):
1. typów gleb; 2. sieci hydrograficznej i granic zlewni; 3. roślinności; 4. siedlisk przyrodniczych; 5. siedlisk i stanowisk gatunków roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących; 6. drzewostanów według głównych gatunków drzew; 7. typów siedliskowych lasu; 8. typów ekosystemów; 9. walorów krajobrazowych; 10. walorów przyrody nieożywionej; 11. korytarzy ekologicznych; 12. wartości kulturowych; 13. infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej; 14. użytkowania gruntów oraz gruntów według form własności; 15. zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania; 16. obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; 17. projektowanych sposobów i zabiegów ochrony czynnej; 18. obszarów i miejsc udostępnianych dla różnych celów”,

Październik 2011-marzec 2012 - konsultacje dotyczące syntezy i projektu rozporządzenia w sprawie Planu ochrony BdPN. Swoje uwagi zgłosiły następujące instytucje:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Rada Gminy Lutowiska
Wójt Gminy Cisna
Jerzy Gajewski

13 kwietnia 2012 - w Krakowie posiedzenie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego poświęcone uwagom zgłoszonym do syntezy i projektu rozporządzenia w sprawie Planu ochrony BdPN. W sumie zostały zgłoszone 64 uwagi. W wyniku rozpoznania uwag Rada Parku uwzględniła 15 z nich, a częściowo kolejne 32. Odmówiono słuszności 17 uwagom. Uwagi zaakceptowane przez Radę Naukową zostały wprowadzone do projektu rozporządzenia.

2 lipca 2012 - przesyłano do zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gminy (Cisna, Czarna, Lutowiska, Solina) Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dwie rady gmin wydały opinie pozytywne, zaś dwie rady gmin wydały opinie negatywne (w załączeniu kserokopie opinii). Po przesłaniu opinii przez rady gmin w projekcie uwzględniono jeszcze jedną z trzech uwag załączonych do uchwały nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Lutowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku dotyczącą punktu 8 w załączniku nr 7.

2 sierpnia 2012 - przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego uczestniczyli posiedzeniu rady gminy Lutowiska poświęconej zaopiniowaniu projektu planu ochrony.

4 września 2012 - Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego przesłał do rozpatrzenia przez Ministra Środowiska projekt rozporządzania w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 12 z 12
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer